Girl in White

© D.R. Rufino Tamayo / Herederos / México / Fundación Olga y Rufino Tamayo, A.C.

Girl in White, n.d.

Rufino Tamayo   —  
  • Mexican
  • 1899-1991

  • 1982:091
  • lithograph
  • 35 1/2 x 25 in.
  • Collection of the Castellani Art Museum of Niagara University, Gift of Savino Nanula, 1982